Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.

 

Ik: R.Y. Deelstra, eigenaar van het bedrijf EVOLVE LIGHT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82419779, en gebruiker van deze algemene voorwaarden. EVOLVE LIGHT is een zelfstandige praktijk voor volwassenen of jong- volwassenen, waarbij psychodynamische therapie & persoonsgerichte coaching wordt aangeboden.

 

Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met EVOLVE LIGHT.

 

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke  overeenkomsten van of met EVOLVE LIGHT en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Aanbod

Na de kennismakingssessie waarin alle voorwaarden en manier van werken zijn toegelicht door mij, is dit aanbod voor jou van toepassing en geldig. De gemaakte afspraken vraag ik je te ondertekenen in de behandelovereenkomst. Deze stuur ik toe na het kennismakingsgesprek en bij acceptatie van de eerste sessie.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met de afspraak. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

Als het echt nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog niet voorgekomen. Ik beschrijf het voor noodgevallen en in geval van uitstel van een sessie dat gevaar of schade oplevert voor jou als cliënt.

Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

 

Vergoeding en betaling

Voor de betaling ontvang je na elke sessie een factuur. Betaling moet binnen 14 dagen gedaan zijn.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is EVOLVE LIGHT genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Als er wederom niet binnen 14 dagen na de datum van betalingsherinnering betaald wordt, dan is EVOLVE LIGHT gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3.50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van EVOLVE LIGHT volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vordering die ik op je heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jouw rekening.

 

Bij betalingsachterstand is EVOLVE LIGHT gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

Verhindering/ Annuleringsperiode

Indien je bij verhindering tenminste 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak afzegt,  wordt de gereserveerde sessie niet in rekening gebracht. Dit kan per email, telefonisch of per app doorgegeven worden.

Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk.

 

Verder heb je als cliënt het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden als dit tenminste 24 uur voor de afspraak gedaan wordt.

 

Tarieven

EVOLVE LIGHT hanteert vaste tarieven voor de sessies, maar de prijs kan fluctueren onder invloed van de gekozen tijd en eventueel locatie. Dit gebeurt in overleg met jou als client. |
Tariefswijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt

inbegrepen.

Op de tarieven voor therapie van EVOLVE LIGHT is geen BTW verschuldigd.
Op de tarieven van persoonsgerichte coaching van EVOLVE LIGHT is wel BTW verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

EVOLVE LIGHT werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Iedereen zal zichzelf ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo en mogelijkheden.
Je hebt de keuze om de opgedane kennis wel of niet toe te passen.

 

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EVOLVE LIGHT.

 

Wanneer jouw hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collegas of andere professionals.

 

EVOLVE LIGHT is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de gesprekken. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

Je bent te gast bij in mijn praktijk en ik ga ervan uit dat je je houdt aan de regels van mij als gastvrouw. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van mijn eigendommen, zullen op jou worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van mij door jou zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van jou door parkeren of het betreden van het terrein bij mijn praktijkruimte, of voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.