Privacy reglement therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut , een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik houd me aan mijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van jou worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van jou aan derden ((bedrijfs)arts, andere therapeuten, werkgever) overhandigd of medegedeeld.

Indien jouw huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan jou. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Ik doe mijn best je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • Zorgvuldigomgametaljepersoonlijkeenmedischegegevens,
• Ervoorzorgdatonbevoegdengeentoeganghebbentotjegegevens.Als

behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Omanderezorgverlenersteinformeren,bijvoorbeeldalsdetherapieis

afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt

alleen met jouw expliciet toestemming

 • Voorhetgebruikvoorwaarneming,tijdensmijnafwezigheid

 • Voor het geanonimiseerd gebruik bij intercollegiale toetsing

 • Eenkleindeelvandegegevensuitjedossierwordtgebruiktvoorde

  financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan informeer ik je daarover en vraag je hiervoor expliciet je toestemming.
  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

  Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om eventueel te declareren bij je zorgverzekeraar.
  • Jenaam,adresenwoonplaats

  • Geboortedatum
  • Datumvandebehandeling
  • Eenkorteomschrijvingvandebehandeling,zoalsbijvoorbeeld

  ‘psychodynamische therapie’ • Dekostenvanhetconsult

Klachten

Als professional wil ik graag dat je tevreden bent over je behandeling. Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg binnen de therapeutische behandeling.

Ik stel het op prijs een klacht samen te bespreken. Mochten we hier niet uitkomen, dan kan je is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

Klachten en geschillen

Door in te stemmen met behandeling stem je in met dit privcay reglement therapie van praktijk EVOLVE LIGHT en de algemene voorwaarden zoals zijn opgenomen in de website.